Farnost

Farnost Korytná

Kostel sv.Václava, raně barokní stavba, pochází z konce 17.století. Kdysi stál kostel na okraji obce směrem k Uherskému Brodu a Nivnici, nyní je považován společně se školou a farou za centrum vesnice. Jednotlivá stavení k sobě přiléhají a mají vesměs dlouhé zahrady "humna", plné ovocných stromů, takže ves vypadá, jako by ležela v lese.

Jedná se o trojlodní stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyrbokou věží v západním průčelí. Hlavní loď je prosvětlena 3 okny, kněžiště je členěno kordonovou římsou. Kněžiště zaklenuto konchou a jedním polem valené klenby se styčnými lunetami s vytaženými hřebínky. Hlavní loď je zaklenuta dvěma poli valené klenby s lunetovými výsečemi, odděleny dvojicí pásů. Boční stěny jsou členěny dvojicemi s bohatě profilovanou římsou. Boční lodě jsou nižší, zaklenuty dvěma poli valené klenby se styčnými lunetami se štukovým dekorem.

V současné době farnost spravuje duchovní správce P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš, který dojíždí do Korytné z Nivnice. 

Bohoslužby jsou v kostele sv.Václava
denně v 18,00 večer a nedělní mše svatá je v 9,00 hod.

V obci pracuje také farní rada, která organizuje církevní akce, stará se o úklid kostela, údržbu kostela a jeho okolí, zabezpečuje finanční hospodaření místního farního úřadu, organizuje rekonstrukci fary atd.

 

Hlavní oltář v našem kostele, opět jako kdysi, září novotou !

Minulý týden ve středu 7.července se v našem kostele Sv. Václava uskutečnila slavnostní děkovná mše svatá, u příležitosti dokončení díla - restaurování hlavního oltáře, který byl již léty poškozen červotočem a hrozila celková devastace této kulturní památky. Rekonstrukce trvající téměř rok, se uskutečnila po dlouhodobé usilovné sbírce, v celkovém nákladu 1,3 mil. Kč. Mší svatou bylo děkováno nejen za dokončené dílo, ale také všem dárcům, kteří na restauraci oltáře přispěli. Svou přítomností na mši nás poctili i paní Clarice Marik Snoukhous a pan Raymond J. Snoukhous z městečka West, stát Texas v USA, kteří jsou významnými dárci, kteří věnovali větší částku na opravu tohoto oltáře a rovněž i na varhany. V závěru mše byl novotou zářící oltář panem farářem Mgr. Petrem Martinkou ve jménu Velké pracovitosti a píle, a Ve víře v Pána Boha, posvěcen. Děkovná mše byla ukončena zdravicí vzácných hostů z USA, kteří vzpomněli a přiblížili svým svědectvím tragédii, která v dubnu tohoto roku, kdy mohutná exploze v továrně na hnojiva srovnala se zemí velkou část města, kde žijí i lidé s českými kořeny. Vzácným hostům byl po poděkování panem Karlem Stojaspalem, předán místostarostou obce Ladislavem Klonem dar občanů Korytné a Strání ve formě peněžité částky 40 000 korun, která byla vybrána jako humanitární dar v souvislosti s katastrofou ve Westu. Tyto peníze budou dle vyjádření pana Raymonda použity na vitráž oken v místním kostele v postiženém městě. Děkovná akce pokračovala pozváním všech ke společnému stolu a občerstvení na dvoře místní fary, kde občanům vyhrávala dechová hudba Korytňanka a zpíval pěvecký sbor Mužáci. V průběhu oslavy byly obci Korytná, věnovány osobní dary manželi Snoukhousovými, které převzal místostarosta obce, mezi dary byla i vlajka státu Texas... Pěkná, zdařilá akce, slunečný den, teplý podvečer, přátelská a srdečná atmosféra... Toto byly hlavní atributy této mimořádné kulturní události, která se shodou okolností uskutečnila podle křesťanského kalendáře v den Svatého Tomáše, patrona architektů, stavbařů, tesařů, zedníků, kameníků, restaurátorů... 
Komentář a foto: Vacula Ladislav

 

Menu: