SDH Korytná

Historie vzniku SDH

SDH Korytná

„K vlastnímu založení hasičského sboru přispěl nemálo požár vypuknuvší v květnu t.r. u Štěpána Srnce jehož dvůr byl zapálen bleskem.“ První hasičská schůze byla 27.5.1923 a dne 17.6. 2023 proběhla valná hromada za účasti 20 členů, která zvolila svého předsedu pana Jana Šotáka č.p.57. Náčelníkem byl zvolen pan Štěpán Vaškových č.p. 28 a podnáčelníkem pan Bláha Martin č.p. 114. Náměstkem podnáčelníka se stal pan Josef Navláčil č.p. 131, jednatelem pan Josef Flasar č.p. 19, pokladníkem pan Štěpán Ligás č.p 61  a hospodářem pan Jan Kapsa č.p. 87."
Čerpáno z Pamětní knihy HS Korytná. A kdo byl její zakladatel a kronikář?
„ V neštěstí poznáš přítele! Toto heslo uvedené konečně i na titulním listu této knihy nechť jest podkladem všech pamětí uvedených v ní.“ Toto je první věta Pamětní knihy Hasičského sboru v Korytné, jejíž prvním kronikářem byl pan Klement Boris Šoták (štábní kapitán v Chomutově nar. 1895), druhým kronikářem byl pan František Haničinec (řídící učitel nar. 1891) a třetím kronikářem byl pan Josef Flasar (kovář nar. 1891).

První základní kámen ku stavbě skladiště byl položen 1.5.1926. Na schůzi 2.3.1926 byl stanoven rozpočet na skladiště ve výši Kč 6 500,-, stavba byla zadána p. Františku Janečkovi za obnos Kč 1500 za práci. Kámen na skladiště darovala sboru obec.
 V roce 1928 byla stavba dokončena díky 6tis.  výpůjčce, kterou pak převzalo k zaplacení obecní zastupitelstvo.  Zednické práce Štěpán Šindelář, stolářské Štěpán Vaškových a Antonín Borýsek.
Nová a zároveň současná požární zbrojnice byla slavnostně otevřena 2. 9. 1978.
V roce 2015 byla budova zateplena díky dotaci ERDF ve výši 832 078 Kč  a SFŽP ve výši 48 945 Kč. 

První kulturní akcí sboru byla „Slavnost“ v sobotu před poslední neděli v listopadu. Jednalo se o první veřejné vystoupení tohoto sboru v Korytné vůbec. Hasičský sbor se ve stejnokrojích shromáždil před domem pana Martina Bláhy a šel v průvodu do obecního hostince, kdy byla pořádána zábava, při které se např. vydražovaly dorty.
První příjem sboru v r. 1923 činil Kč 2 926 a 34 hal., první vydání činilo Kč 594 a 82 hal, čistý zůstatek do roku 1924 činil Kč 2 331,52.

První ruční stříkačku sbor zakoupil 5. dubna 1925 od dobrovolných hasičů v Uherském Brodě za obnos Kč 11 500,-. Slavnostně byla přivezena 19.4.1925. Této velké slávy za doprovodu místní hudby se zúčastnil pan Antonín Matějíček (starosta obce), pan Rudolf Matějíšek (odborný učitel), pan Rudolf Vaněk (fařář) a pan Jaroslav Lužný (jednatel sboru Uh. Brod). Z důvodu vysoké částky za tuto stříkačku si musel sbor vypůjčit Kč 8000,- za které se museli zaručit předseda Jan Šoták  a náčelník Štěpán Vaškových. Obonos vypůjčil Josef Flasar č. 19.

První lékárnička byla zakoupena v roce 1928 a obsahovala nejnutnější potřeby- obvazy, jod, posilující kapky atd.

První pracovní obleky V roce 1931 pořídil sbor látku na pracovní obleky, opasky a přilby byly objednány od Hasičských závodů. Vše za 2 660Kč. Pracovní obleky ušili krejčí p. Jos. Janča č.p.178, Jos. Janča č.p. 194 a Pavel Veselý č.p. 209. Cena obleku Kč 26,-.

Nejvíc požárů bylo v roce 1934, kdy vyhořelo 40 domů.

První socha Sv. Floriána-patrona hasičů byla vysvěcena panem farářem dne 21.11.2004.

Pamětní list Jednotce SDH obce Korytná, jakožto poděkování za mimořádné úsilí při záchranných a likvidačních pracích při povodních, byl předán 6.10.2010 hejtmanem MvDr. Stanislavem Mišákem p. Liboru Kašpárkovi.

Nový devítimístní automobil byl zakoupen v roce 2018. Cena 1 297 018 Kč. Z rozpočtu obce bylo hrazeno 548tis., z Fondu Zlínského kraje získala obec 300tis. a  450 tis. z rozpočtu MV ČR. Automobil  4. 5. 2019 vysvětil Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš.