Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Korytná


 

2. Důvod a způsob založení

Obec Korytná (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu-zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je oec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí územní obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c( zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

Vznik obce se datuje již k roku 1270, třebaže první písemná zmínka pochází až z roku 1325. Obec Korytná je jediná z obcí Východního Slovácka, jejíž celý katastr leží v CHKO Bílé Karpaty.

 


 

3. Organizační struktura

Starosta obce: Josef Klon, mob. 725 121 024

Místostarosta: Josef Penčák

Matrikářka: Bc.Hana Janulíková, tel. 572 693 281

Účetní: Bc. Lenka Flasarová, tel. 572 693 281

Správa a údržba: Bronislav Mikulec, mob. 605 934 256

SLUŽBY OBCE KORYTNÁ, s.r.o., IČO 29185041, jednatel Jiří Martinec, email: sluzby00@seznam.cz 

 


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo
Obec Korytná, Korytná 297, 687 52

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Korytná, Korytná 297, 687 52

 

4.3 Úřední hodiny
viz https://www.korytna.cz/provozni-doba-kontakt/

 

4.4 Telefonní čísla
viz https://www.korytna.cz/provozni-doba-kontakt/

 

4.5 Adresa internetové stránky
https://www.korytna.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Obec Korytná, Korytná 297, 687 52

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

viz E-podatelna
(možnost použití elektronického podpisu)

 

4.8 Datová schránka

swsbdja 

 


 

5. Případné platby lze poukázat
KB 8221721/0100


Variabilní symboly pro platby:

 • Poplatník označí veškeré své platby dle předepsaného variabilního, či specifického symbolu uvedného na platebním předpisu (faktura, šek atd.).
 • Specifický symbol je číslo popisné.  

 


 

6. Identifikační číslo (IČO)
00291030


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty (DIČ)
CZ00291030


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce 

Veškeré informace v rubrice Hospodaření obce
 


 

9. Žádat o informace lze:
osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách

 • telefonicky na čísle 572 693 281
  není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • písemnou žádost můžete doručit:

  Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.


 

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 místo a způsob podání a podnětů

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu,
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu Obec Korytná, 687 52 Korytná 297

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 • poskytnutí informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),
 • odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol),
 • odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona)

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

10.3 Formuláře žádostí

Ke stažení v sekci Formuláře žádostí

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Korytná jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

 

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky: https://www.korytna.cz/obecne-zavazne-vyhlasky/
Nařízení: https://www.korytna.cz/narizeni/
Směrnice: https://www.korytna.cz/smernice/
Řády: https://www.korytna.cz/rady/

 


 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Sazebník o poskytnutí informace za r. 2016 (PDF 181.33 kB)


Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

13.2. výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty.

 


 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

 


 

Další povinně zveřejňované informace

 

A) Rejstříky, registry, evidence a seznamy

 1. Živnostenský rejstřík Místní podnikatelské subjekty naleznete prostřednictvím vyhledávače
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT
 

B) Územní plán

Důvodem pro zpracování územního plánu obce Korytná je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

Současně platný územní plán sídelního útvaru Korytná byl zhotoven firmou VISUALCAD,s.r.o. Pooštovní 253   68601  Uh.Hradiště.

Návrh územního plánu z r.2010 se zapracováním Generelu ÚSES byl následně digitalizován, doplněn a schválen obecním zastupitelstvem 30.9.2010.

 

C) GDPR: Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů

 

D) Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů

Centrální registr oznámení

 

E) Ceník poskytovaných služeb obcí Korytná

cenik obec 2019 (XLSX 14.85 kB)


F) Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows XP a kancelářským systémem MS Office 2008.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci obecního úřadu Korytná.

Název IS Definice IS
WinESS Spisová služba
WinEOB Evidence obyvatel
WinPAM Práce a mzdy
WinPOP Poplatky a daně
WinUCR Účetnictví a rozpočetProhlášení
Obec Korytná nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

 

G) Podané žádosti o informace

Žádosti o infromace

Menu: