Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci Korytná (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

 

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů- informace o zpracovávání osobních údajů (bod 18),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/) - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4.
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22).

 

Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení (číslo účtu)
 6. Identifikační číslo (IČ)
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 8. Dokumenty
 9. Žádat o informace lze:
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře žádostí
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. Informace o zpracovávání osobních údajů
 19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 20. Informace o obecním informačním systému
 21. Informace o územním plánu
 22. Informace o zpracování osobních údajů (PDF 867.28 kB)
 23. GDPR - info (PDF 272.8 kB)
 24. 640140959_0_Informace provozovatele SVK_2019_obec Korytná (PDF 269.35 kB)

 1. Oficiální název

Obec Korytná


2. Důvod a způsob založení

Obec Korytná (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu-zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je oec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí územní obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c( zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

Vznik obce se datuje již k roku 1270, třebaže první písemná zmínka pochází až z roku 1325. Obec Korytná je jediná z obcí Východního Slovácka, jejíž celý katastr leží v CHKO Bílé Karpaty.

 3. Organizační struktura

Starosta obce: Josef Klon, mob. 725 121 024

Místostarosta: Jakub Vacula

Matrikářka: Bc.Hana Janulíková, tel. 572 693 281

Účetní: Bc. Lenka Flasarová, tel. 572 693 281

Správa a údržba: Bronislav Mikulec, mob. 605 934 256

SLUŽBY OBCE KORYTNÁ, s.r.o., IČO 29185041, jednatel Jiří Martinec, email: sluzby00@seznam.cz 

 4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo
Obec Korytná, Korytná 297, 687 52

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Korytná, Korytná 297, 687 52

4.3 Úřední hodiny
https://www.korytna.cz/provozni-doba-kontakt/

4.4 Telefonní čísla
viz https://www.korytna.cz/provozni-doba-kontakt/

4.6 Adresa internetové stránky
http://www..korytna.cz

4.7 Adresa e-podatelny
viz E-podatelna
(možnost použití elektronického podpisu)

4.8 Další elektronické adresy
obec@korytna.cz
starosta@korytna.cz

 


5. Bankovní spojení (číslo účtu)
KB 8221721/0100


Variabilní symboly pro platby:

 • Poplatník označí veškeré své platby dle předepsaného variabilního, či specifického symbolu uvedného na platebním předpisu (faktura, šek atd.).
 • Specifický symbol je číslo popisné.  

 


6. Identifikační číslo (IČ)
00291030

 


7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00291030


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

Závěrečný účet obce 

Veškeré informace v rubrice Hospodaření obce
 


9. Žádat o informace lze:
osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách

 • telefonicky na čísle 572 693 281
  není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • písemnou žádost můžete doručit:

  Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu,
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu Obec Korytná, 687 52 Korytná 297

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 • poskytnutí informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),
 • odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol),
 • odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona)

 


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

 


12. Formuláře žádostí

Ke stažení v sekci Formuláře žádostí

 


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Korytná jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

 

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky: https://www.korytna.cz/obecne-zavazne-vyhlasky/
Nařízení: https://www.korytna.cz/narizeni/
Směrnice: https://www.korytna.cz/smernice/
Řády: https://www.korytna.cz/rady/

 15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Sazebník o poskytnutí informace za r. 2016 (PDF 181.33 kB)


Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

 

16.2. výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

 

18. Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obec Korytná provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny

19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte heslo "Korytná" a okres "Uherské Hradiště"
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT

20. Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows XP a kancelářským systémem MS Office 2008.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci obecního úřadu Korytná.

Název IS Definice IS
WinESS Spisová služba
WinEOB Evidence obyvatel
WinPAM Práce a mzdy
WinPOP Poplatky a daně
WinUCR Účetnictví a rozpočetProhlášení
Obec Korytná nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.


21. Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu obce Korytná je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

Současně platný územní plán sídelního útvaru Korytná byl zhotoven firmou VISUALCAD,s.r.o. Pooštovní 253   68601  Uh.Hradiště.

Návrh územního plánu z r.2010 se zapracováním Generelu ÚSES byl následně digitalizován, doplněn a schválen obecním zastupitelstvem 30.9.2010.

 22. Ceník poskytovaných služeb obcí Korytná

cenik obec 2019 (XLSX 14.85 kB)

Menu: