Poskytované služby DPS

 

Pečovatelská služba Korytná

Posláním Pečovatelské služby Korytná je poskytnout pomoc a podporu těm lidem v obci Korytná, kteří potřebují pomoc druhé osoby při péči o sebe a při zvládání běžných činností ve svých domácnostech. Služba je poskytována jak v Domě s pečovatelskou službou, tak i v domácnostech v obci Korytná.

Cílem služby je poskytnout klientům odbornou a kvalitní péči tak, aby byly naplňovány jejich potřeby a podporovány jejich stávající schopnosti a dovednosti, aby mohli co nejdéle setrvat ve své obci a žít co nejvíce podle dosavadních zvyklostí.

Zásady poskytování sociální služby

Službu poskytujeme podle osobních potřeb klientů

Poskytování služby je přizpůsobeno aktuálním potřebám jednotlivých klientů s ohledem na jejich stávající schopnosti, dovednosti. Kvalita služby je garantována dodržováním Standardů kvality sociálních služeb, které jsou stanoveny zákonem.

 

Podporujeme zachované dovednosti a schopnosti klientů

Při poskytování pečovatelské služby pracovníci podporují klienty v provádění úkonů, kterých jsou ještě schopni, v případě potřeby jim mohou poskytnout dopomoc.

• Přistupujeme ke klientům jako k rovnocenným partnerům

Služba je založena na vzájemném jednání a dohodě o způsobu poskytování služby na základě individuálních potřeb klienta.

• Při poskytování služby zachováváme důstojnost klientů

Chráníme lidskou důstojnost svých klientů a jejich základní lidská práva. Ke každému klientovi přistupujeme s úctou a respektem.

 

• Spolupracujeme s rodinnými příslušníky

Podporujeme rodinné příslušníky v tom, aby se podíleli na poskytování pomoci klientovi v takovém rozsahu, kterého jsou schopni. Spolupracujeme s rodinnými příslušníky také při individuálním plánování péče o klienta a to zejména u nekomunikujících a jinak znevýhodněných klientů. 

 

V roce 2018 bylo klienty Pečovatelské služby Korytná celkem 22 osob (20 osob v Domě s pečovatelskou službou - DPS, 2 osoby ve své domácnosti v obci). V průběhu roku jsme obdrželi 18 nových žádostí. Všechny žádosti jsou s požadavkem o poskytování služby při získání místa v Domě s pečovatelskou službou. 

Péči zajišťujeme prostřednictvím týmu 10 pečovatelek (9,5 úvazku), 2 sociálních pracovnic (0,6 úvazku) a vedoucí pracovnice (0,6 úvazku) a uklízečky (0,5 úvazku). Kromě péče o denní potřeby klientů pořádáme pro klienty za příznivého počasí grilování na zahradě, domluvíme sloužení mše svaté, nabízíme klientům účast na okolních dostupných akcích pro seniory nebo sháníme dobrovolníky, kteří by byli ochotní pomoci našim klientům naplňovat jejich volný čas. V závěru roku jsme naše osamělé klienty přihlásili do projektu „Ježíškova vnoučata“, díky kterému dostali k Vánocům dárky od štědrých dárců. Někteří z nich své dárky přišli předat klientům osobně. 

Denně k nám dojíždí zdravotní sestry Domácí zdravotní péče Charity Uherský Brod. Pravidelně své pacienty na DPS navštěvují MUDr. Eva Sváčková a MUDr. Jiří Straka a duchovní správce obce otec Zdeněk Gerhard Klimeš. Bez jejich pomoci a podpory by péče o všechny stránky osobnosti u našich klientů nebyla kompletní. Velmi si této spolupráce vážíme a děkujeme za ni. 

Přestože se snažíme zajišťovat všechny potřeby našich klientů, pomoc s naplňováním jejich volného času je u tohoto typu služeb velmi obtížná. V průběhu roku za klienty docházeli aspoň 1x týdně pracovníci Centra seniorů Charity Uherský Brod, kteří se snažili zpestřit jejich běžný den předčítáním, trénováním paměti, tvořením, hraním her, povídáním nebo krátkými procházkami. Tato služba bohužel k 31. prosinci 2018 zanikla. 

Od roku 2004, kdy byla služba otevřena, vzniklo každodenním užíváním na vybavení bytů i budově mnoho závad, které s ohledem na skladbu obyvatel DPS bývá nutné řešit nejlépe bez odkladu. Bylo nutné byty postupně vymalovat, obměnit dosluhující spotřebiče a přizpůsobit vybavení bytů měnícím se potřebám seniorů. To se zatím celkem dařilo. Nové vedení obce od voleb v roce 2018 však posunulo laťku vzájemného pochopení a spolupráce mnohem dál a stav domu i nájemních bytů na DPS zjišťuje a řeší bez zbytečných odkladů. Je třeba vyjádřit vřelé díky starostovi i všem pracovníkům obce, kteří bez odkladů reagují na volání personálu Pečovatelské služby Korytná a přijdou odstranit závady v bytech našich klientů, nebo ochotně pomohou personálu při zajištění dovozu, odvozu či instalaci nových spotřebičů proto, aby byl zajištěn plynulý provoz a péče o spoluobčany žijící na DPS. Velmi za tento posun děkujeme novému vedení obce Korytná. Děkujeme nejen za fyzickou pomoc, ale také za finanční podporu od obce Korytná, která v roce 2018 činila 52 000,- Kč, což je 1% z celkových nákladů naší služby za rok. Bez tohoto přístupu by se klienti žijící na DPS mohli snadno cítit přehlíženi a ani personál PS Korytná by nemohl svoji službu dobře naplňovat, zkvalitňovat a lépe plánovat. Snad tato nově vzniklá spolupráce bude více vidět i na tvářích našich klientů.

 

DŮLEŽITÁ ČÍSLA Z NAŠÍ SLUŽBY: 

Průměrný věk klientů: 78,82 let

Počet vykonaných návštěv u klientů – 46 512 

Počet hodin strávených v přímé péči (bez cesty) – 12 273,20 

Počet hodin strávených na cestě (ke klientovi a od klienta – bez úkonů typu dovoz jídla) - 856

 

Mgr. Jitka Chvílová, vedoucí Pečovatelské služby Korytná