Aktuality

30. března 2024

Bílá sobota

Bílá sobota je dnem, kdy se věřící modlí u Kristova hrobu a přemýšlejí o jeho umučení, smrti, sestoupení mezi mrtvé a současně očekávají jeho vzkříšení. Dnes se slaví mše svatá až ve večerních hodinách - mše ze zmrtvýchvstání Páně. Název je zřejmě odvozen od bílých rouch věřících, kteří jsou v tento den večer křtění.

V noci před nedělí Zmrtvýchvstání Krista se slaví mše svatá. Již ve Starém zákoně si Židé každoročně připomínali noc, při níž byli osvobozeni z egyptského otroctví. Křesťané zde oslavují noc, při níž Ježíš Kristus vstal z mrtvých a osvobodil lidi z hříchu. Odtud plyne název Velikonoce neboli Velká noc.
čerpáno: www.cirkev.cz

 

Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radostí, *
vstupte před něho s jásotem!
Uznejte, že Hospodin je Bůh: on nás učinil, a my mu náležíme, *
jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

čerpáno: www.kcmt.cz